HOT MELT ADHESIVES

525

140-160°C

519

210-190 °C

523

200-180°C

526

120-140°C

PVC-MELAMINE-POLYESTER-HPL-ABS BAND

Min .5m/min

PVC band

 

MIN. 12 m/min

PVC- melamine band

 

MIN. 12 m/min

0.40PVC-melamine –Polyester-HPL-ABS Band

MIN. 5m/min

527

180-200°C

536

180-200°C

5600

180-200°C

529

180-200°C

PVC-MELAMINE-POLYESTER-HPL-ABS BAND

Min .18m/min

PAPER-Natual Veneering

 

Min .22m/min

PAPER-Natual Veneering

 

Min .22m/min

PVC-MELAMINE-POLYESTER-HPL-ABS BAND

Min .18m/min

531

180-200°C

5700

180-200°C

513

180-200°C

533

180-200°C

PVC-MELAMINE-POLYESTER-HPL-ABS BAND

Min .12m/min

PVC-MELAMINE-POLYESTER-HPL-ABS BAND

Min .15m/min

PVC BAND

 

MIN. 15m/min

PVC-MELAMINE-POLYESTER-HPL-ABS BAND

Min .20m/min

590

180-200°C

5800

180-200°C

5900

180-200°C

598

140-160°C

melamine band

 

PVC-MELAMINE-POLYESTER-HPL-ABS BAND

Min .25m/min

PVC-MELAMINE-POLYESTER-HPL-ABS BAND

Min .22m/min

PVC band

Category: